Kwartierstaat van Gelske Piers Tania (*1678)

Kwartierblad   KS IX.388 = KS IX.488   naar overzicht

Pier Foppes Tania
* voor 1607
+ na 1641
(Boer)

Geertje Cornelis
*
+ 1671

x 1636

nn
*
+

nn
*
+

x

Dirk Gerrit Gerbranda
*
+ voor 1633
(Boer)

Liesbeth Claesdr
* 1566
+ 03-04-1633 Ferwerd

x ~1595

Radbodes Claesen

*
+ 1645-1647

Sjouck Douwedr Jennema
*
+ voor 1645 Holwerd

x 16-11-1616 Dokkum

Foppe Piers Tania
(van Ferwerd)
*
+ 1687-1695 Ferwerd
(Boer)

Gelske Boukes
*
+

x ~1650

Gerrit Dirks Gerbranda
* 26-12-1609
+ 14-12-1677 Ferwerd
(Boer)

Ytske Radbouts
*
+ 06-01-1691 Ferwerd

x 01-06-1650 Leeuwarden

Pier Foppes Tania
* ~1652
(d 13-08-1658 Ferwerd)
+ 04-01-1724 Ferwerd
(Boer)

Sjoukje Gerrits Gerbranda
* 1656
+ 09-01-1719 Ferwerd

x 1677 Ferwerd

Gelske Piers Tania
*d 16-05-1678 Ferwerd
+ voor 1724

x Jorrit Tietes Wijmstra

Links: Deel van de kaart van Janson (1692) met onderaan Leeuwarden en boven, aan de Waddenzee, Ferwerderadeel.

Rechts: Kaart van het noorden van Ferwerderadeel en het westen van West Dongeradeel met de dorpen Ferwerd, Blija en Holwerd met de voor dit kwartierblad relevante plaatsen. Deze kaart is een compositie van de kaarten der beide Grietenijen uit de atlas van Schotanus, omstreeks 1720. (Kaarten ontleend aan Tresoar.)

Pier Foppes Tania en Geertje Cornelis
Pier is in 1640 eigenaar/gebruiker van de plaatsen Groot Tania en Klein Tania (zie kaart) te Blija (2 stemmen).
Kinderen (jaren ongeveer): 1623 Grietje, 1625 Foppe, 1627 Trijntje, 1628 Cornelis, 1630 Klaas, 1633 Renze, 1635 Antje, 1637 Klaaske.

Op 20-01-1634 is in Bolsward ingeschreven als burger Pyer Tania van Blya, en op 08-01-1635 Tyette Tania van Blya.  Zijn ouders (Foppe Piers Tania en Syouck Sicke dr) kopen in 1599 land in de ouderlijke boerderij Galsma te Berkwerd onder Kubaard.
1702: Pier Foppes bezit, samen met Claas Piers te Ternaard, Pier Tania vroedsman te Leeuwarden, Hendrik Tjepkes en vrouw en Jan Jakles en vrouw te Ferwerd het halve deel van het "vermaningshuis" (zie doopsgezinden) te Blija. Ze verkopen dit deel aan Jan Hendrix van der Mey te Blija en Monte Freerx en Jan Martens te Holwerd, die de andere helft bezitten (GJ2016 p.144).

Dirk Gerrits Gerbranda en Lysbeth Clases
Het echtpaar werd 1606 deels eigenaar van "Gerbranda State" te Almenum (bij Harlingen), voorheen gepacht door Dirks vader. In 1621 kopen ze een verder deel.
BAR 81-132v d.d.18-6-1606: Dirck Gerrits en Lysbeth Clases, echtpaar te Foswert, kopen een derde part van Gerbranda, gelegen onder Harlingen.
BAR 84 d.d.17-1-1621: Dirk en Lysbet, echtpaar te Ferwerd, kopen een derde deel van Gerbranda-zate te Almenum voor 2250 goudguldens van Frouk van Goslinga te Jelsum.

Ze woonden in 1616 te Ferwerd en waren aldaar eigenaar van "de Wijm" bij Hogebeintum (zie kaart).

Wijm of Weem of Weme is een oud woord voor "pastorie"; de Wijm is dus een boerderij als deel van de pastorie, in dit geval van de door de Staten van Friesland geconfisceerde en later verkochte kloosterbezittingen.

Kinderen: ~1595 Griet (x Watze Franses van Unia), 1600 Klaas, 1609 Gerrit.
In 1640 zijn de beide zoons Gerrit en Klaas eigenaars van Ferwerd stem 8 en 9, bovendien elk voor de helft eigenaar van Gerbranda-zate te Almenum (stem 2).

Dirk is dus niet van het bekende en oude geslacht Gerbranda, maar hij noemt zich naar zijn nieuwe bezit.
Liesbeth Claes dr is te Ferwerd begraven. De steen staat in de kerktoren van Ferwerd (tekst ontleend aan de Walle 2007).
 

Radbodes en Sjouck
Radbodes Claesen was getrouwd met Eets Johannisdr. Hij was eigenaar van "Geringa State" en van "Groot en Swart Munckhuis" (zie kaart) te Holwerd.
In 1616 hertrouwt Radbodes met Sjouck Jennema. Het echtpaar woonde op "Groot Munckhuis".

Foppe Piers Tania en Gelske Boukes
Gelske is van Hoogebeintum.
1651: bij de boedelscheiding van Henricus van Hinckema blijkt Foppe Piers de "grote plaats te Ferwerd" te gebruiken (GJ2016 p.145). Foppe bezit in 1698 1/7 van 1/5 deel.
Zij wonen van 1670 - 1695 aan de Kloosterburen te Ferwerd.
In de kerk te Ferwerd is een grafsteen aanwezig van Bauke Baukes (+1690); is dat een broer van Gelske?
Kinderen: Pier, Lioetske, Mayke, Naentje. Ze werden gezamelijk op 13-08-1656 in Ferwerd gedoopt.
In 1698 blijkt het eigendom van "Tania State" zeer versnipperd te zijn (zie daartoe bij vererving Tania State).
 

Gerryt Dirks Gerbranda
Gerrit huwde 1. Hiske Folkerts, die 08-08-1644 (33 jaar oud) overleed (zie de "Gerbranda-Tania grafsteen").
Kinderen: Dirk, Folkert.
Hij trouwt 2. met Ytske Radbouds dr (voor het gerecht te Leeuwarderadeel, 1650).
Kinderen: ~1651 Hiske, 1656 Sjouk, ~1658 Lysbet, Radbodus.

Gerryt was boer in het "Foswerder Klooster" (stem 39) onder Ferwerd. Hij had verder vele bezittingen.
Gerryt overleed in 1677 (zie de "Gerbranda-Tania grafsteen"). Het bezit werd over de kinderen verdeeld (zie de Erfenis van G D Gerbranda).
In 1687 woont Ytske (N.H. lidmaat) op de Kloosterburen te Ferwerd. In 1691 wordt na haar overlijden een boedelbeschrijving opgemaakt.*)
 

Pier Foppes Tania en Sjouckje Gerryts Gerbranda
Pier was eigenaar van "Geringa State" onder Holwerd zowel als van (zie kaart) "de Wijm", "Ter Sted", " Albarda State" en van 1/4 der "Kloosterplaats", allen onder Ferwerd, en ook van "Itsma State" onder Westernijkerk.
Voor verdere aktes zie GJ2016, p.145.

Kinderen: 1678 Gelske, 1681 Gerrit, 1683 Naants, 1685 Bauke (later boer te Westernijkerk), 1688 Hiske, 1689 Foppe(+), 1691 Foppe (later boer op Ter Stedt), 1694 Boodes, 1695 Jan, 1699 Jetske.

Later in hun leven woonden ze in het dorp Ferwerd.
Sjoukje overleed in 1719, Pier in 1724, beide te Ferwerd. Sjoukje Gerrits Gerbranda heeft een aparte grafsteen in de kerk te Ferwerd (tekst op de steen ontleend aan de Walle 2007). Pier is op de "Gerbranda-Tania grafsteen" vereeuwigd.

Op 20-03-1724 wordt Lieuwe Taeckles de nieuwe curator over Jetske, die dan in haar 25e jaar is. De andere curator is Jan Romkes Roula, een volle neef. Op de inventarisatie (inv 47 RA 1497/5) volgt in 1725 de akte van verdeling. De akte wordt ondertekent door Bauke Piers Tania, Foppe Piers Tania, Bodes Piers Tania, Jetske(?) Piers Tania, Jan Piers Tania, Jorrit Tietes (als voormond over de vier kinderen van Gelske, die dus toen al overleden was), Lieuwe Taeckles (voor de kinderen van de overleden Gerrit wiens vrouw Ytie Bouwes daarna met Lieuwe Taeckles trouwde), R.W. Bokma, Johannes Bouriciua (notaris).

De "Gerbranda-Tania grafsteen"

Over Hiske staat op de steen: (randschrift, van rechtsonder naar links boven):
ANNO 1644 DEN 8 AUGUSTI STERF DE EERBARE -
HISKE FOLKERTS DO HUISVROU VAN GERRYT DIRKS OUD 33 IAAR

Over Gerryt staat op de steen: (bovenaan, twee regels, dan randschrift naar rechts onder):
ANNO 1677 DEN 14 XBRIS STERF DE EERSAME GER
RYT DEIRKS VAN GERBRANDA GEBOREN ANNO 1609 OP ST -
STEPHANUSDAG OUD INT 68 IAAR ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN

Over Pier staat op de steen (tekst onder het wapen):
INT IAER ONSES HEERE JESUS CRUSTUS 1724 DEN 4
IANUARUS IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERSAME
PIER FOPPES TANIA INT LEEUEN HUISMAN TOT
FERWERT OUT ONTRENT 72 IAER ENDE INT IAER
1719 OP DEN 9 IANUARUS IS IN DEN HEERE GERUST
SYN EERBAARE HUISVROU VROUWE SIOUCKYE
GERRYTS GERBRANDA OUT 62 IAER EN LEGGEN
HIER BEYDE BEGRAUEN

Midden onderaan de steen staat de tekst voor Pier's zoon Bauke (+1746).

De Gerbranda-Tania grafsteen is thans opgesteld in de toren van de kerk te Ferwerd.
De familie wapens zijn tijdens de franse revolutie "onleesbaar" gemaakt.
Grote versie van de foto
Originele (3Mb) foto (SjdB)

*) Informatie overgenomen van de website van Simon Wierstra, kw2.
de Walle, H., 2007. "Friezen uit vroeger eeuwen", Uitg. van Wijnen.
GJ2016 = O.Schutte, Gen. Jierb. 2016: "Kwartieren van de echtelieden Seerp Fransen (Donia, ex matre Tania) en Wytske Fransen (ex matre Tania), in parentelen"

(2015.03.08)