Kwartierstaat van Trijntje Klazes van Egten (*1759)

Kwartierblad   KS VI.38 = KS VI.48   naar overzicht

Claes Tjallings
*d 15-11-1655 Sneek
+ voor 1704

Rinske Jorrits
* 1660 IJlst?
+

x 27-09-1685 IJlst

Tjalle Thijssen
* ~1649
+ ~1709 Hogebeintum (Fri)
(Boer)

Romk Takes
*d 15-11-1663 Hoogebeintum
+ ~1696

x

Claas Clasen
*d 08-08-1704 Ferwerd
(belijdenis)
+

Hijkje Ulbes
* 24-07-1681 Ferwerd
+

x ~1705 Ferwerd

Jorrit Tietes Wijmstra
*d 30-08-1669 Ferwerd (Fri)
+ na 1728
(Boer)

Gelske Piers Tania
*d 16-05-1678 Ferwerd
+ voor 1724

x ~1700 Ferwerd

Jildert Klazes van Egten
* ~1690
+ ~1748 Ferwerd
(Schoolmeester)

Romkjen Tjalles
*d 13-09-1696 Hogebeintum (Fri)
+ 1736-1743 Ferwerd

x 02-1720 Ferwerd
meer....(ks7381m)

Thijs Claassen
*d 11-03-1714 Ferwerd
+
(Boer)

Trijntje Jorrit Wijmstra
*d 25-04-1710 Ferwerd
+

x ~1735 Ferwerd

Klaas Jilderts van Egten
* 02-11-1731 Ferwerd
+ 1769
(Schoolmeester)

Gelske Thyssens de Walle
*d 24-02-1737 Ferwerd
+ 1771

x 1757 Ferwerd
meer....(ks7381m)

Trijntje Klazes van Egten (zie ook blad KS34)
* 03-06-1759 Ferwerd (Fri)
+ 1800 Oude Bildtzijl (Fri)

x Thijs Rienk Rienks

Claes en Rinske
Bij hun huwelijk (voor het gerecht en ook de kerk) was hij van Sneek, zij van IJlst.
Kinderen in IJlst: 1686 Tjalling, 1688 Jorrit, 1690 Pyter, 1693 Jellert, ...., Claes.
Rinske trouwt opnieuw op 18-04-1704 te IJlst met Jan Imkes, weduwnaar van Rym Symesdr.

Tjalle Thijssen en Romke Takes
Tjalle/Tialle/Tjalling deed 03-11-1676 belijdenis. Hij is in 1698 gebruiker van stemplaats 5 (Lolkama sathe) en stemplaats 14 onder Hogebeintum (zie kaartje uit Hisgis). Hij is dat ook nog in 1708, in 1728 is er een ander.

Tjalles vader is vermoedelijk Thijs Dirks.
Romkes vader is vermoedelijk Teke Folckerts. Teke en vrouw kregen kinderen in Hoogebeintum: 1660 Cornelis, 1661 Liuwe, 1663 Romck, 1665 Diucke(+), 1666 Diuke.


Kinderen in Hogebeintum: Antie(+), Taeke, 1693 Sijke, 1694 Tijs, 1696 Romckien en Jasper, Sjouck.

Dan sterft Romke. Tjalle hertrouwt met Antie Franses.
Kinderen in Hogebeintum met Antie als moeder: 1700 Tys, 1702 Frans, 1704 Trijntje, 1706 Neeltje, 1709 Sycke(+).
In de boedelbeschrijving na het overlijden van Tjalle (Nedergerecht West Dongeradeel Inv 45 RA 1495/3) worden de kuratoren vanwege de kinderen uit het eerste huwelijk vermeld, namelijk Jorrit Tietes (waarschijnlijk Wijmstra; zie rechtsboven in dit kwartierblad) en Jan Eises.
"Tjalle Thijsses heeft 9 kinderen nagelaten van 2 besondere bedden, als namelijk Antie, Take, Romke, Jasper en Sjouck (Tjalles) bij zijn eerste vrouw gewonnen, en Thijs, Frans, Trijntje, Neeltje en Syke (Tjalles) bij zijn nagelaten vrouw Antie Fransen. De oudste van het eerste bed Antie en de jongste van het laatste bed Syke zijn na hun vader overleden."
Als de akte wordt opgemaakt is Jorrit zijn tweede vrouw Antie al hertrouwd (20-03-1712) met Jelger Martens.

(C/K)laas en Hijkje
Het paar doet op 07-08-1704 belijdenis te Ferwerd. Claas wordt daarna gedoopt.
Kinderen van Claas Clasen (moeder niet genoemd): 1706 Pijter, 1708 Jan, 1711 Sijtske, 1714 Thijs, 1717 Trijntje.
(De namen van de kinderen passen niet goed bij deze moeder....)

Jorrit Tietes en Gelske Piers
Jorrit is boer onder Ferwerd. Hij doet op 11-02-1697 belijdenis (jonge vrijer), Gelske op 10-08-1702 (als echtgenote).
Kinderen: 1704 Tiete (+1712), 1706 Foppe, 1710 Trijntje, 1712 Tiete (+1784, grafsteen in kerk te Ferwerd), 1713 Hiske.
Jorrit was curator over de kinderen van Tjalle Thijssen en zijn eerste vrouw (zie links boven op dit kwartierblad).

Jorrit is (uit naam van de kinderen, erfenis van Gelske's vader) in 1728 medeeigenaar van stemplaats 8 ("de Wijm") onder Ferwerd. Heet Jorrit daarom "Wijmstra"? Ook is hij eigenaar van Feytsma (geerfd van zijn vader, zie aldaar) en van plaats 39 (plaats 39 ligt veel zuidelijker). Verder gebruikt Jorrit in 1728 de stemplaatsen 7 en 9. Plaatsen 7, 8 en 9 omvatten samen vele percelen van het gebied tussen Ferwerd en Hogebeintum. De kaart is samengesteld uit gegevens van Hisgis.
Jorrit was dus groot grond bezitter.

Thijs en Trijntje
Kinderen: 1737 Gelske, 1739 Claas, 1740 Grijtie, 1743 Aaltje.
Thijs deed in 1738 belijdenis.  Volkstelling 1744 Ferwerd: 1 hoofd, 9 personen, 12-0-0.  Quotisatie 1749: Tijs Clasen is een "welgestelde boer" in Ferwerd met een huishouding van 5 volwassenen en 4 kinderen. Aanslag: 90-12-0 (verhoging 10).  Reëelcohieren: volgnr 26, Tijs Claasen is voor de helft eigenaar van 98 p.m. van 1741-1748; volgnr 24, Tijs is in dezelfde tijd voor de helft eigenaar van 2.5 p.m. los land.

(2015.03.08)