Kwartierstaat van Thijs Rienk Rienks (* 1829)

Kwartierblad   KS VI.37 = KS VI.47   naar overzicht

Rienk Jacobs
*
+ 1700-1708 Ferwerd
(Boer)

Ytje Bienses
* 1644
+ 1718-1728 Ferwerd

x ~1675

Symen Clases
* ~1660 Holwerd
+ 1704 Ternaard

Geertje Clases
* ~1660
+ 1688-93 Ternaard

x 13-01-1684 Oosternijkerk

nn        
*
+

nn        
*
+

x

Sape Klazes
*
+ na 1714
(Bakker)

Foeck Hepckes
*
+

x 02-04-1682 Akkerwoude

Johannes Rienks
* 1679/80 Ferwerd (Fri)
+ 1751/52 Ferwerd
(Boer )

Sytske Sijmens
* 1689 Ternaard
+ 1758-68 Ferwerd

x 1707 Blija

Claas Joukes
*
+ 1713
(Boer)

Boukje Sapes
*
+ voor 03-1714

x 01-04-1708 Raard

Rienk Johannes Rienks
* ~1708 Ferwerd
+ 1768 Westernijkerk (Fri)
(Boer)

Klaaske Klazes
* 1708 Hallum (Fri)
+ 1779 Westernijkerk
(Boerinne)

x 1737 Ferwerd

Thijs Rienk Rienks (KS33)   (zie ook blad KS34)
*
+ 10-09-1829 Oude Bildtzijl (Fri NL)

x Trijntje Klazes van Egten

Rienk en Ytje
Zie bij blad ks632.

Symen en Geertje
Zie bij blad ks632.

Sape en Foecke
Bij hun huwelijk is hij van Akkerwoude, zij van Buitenpost.
Saapke was bakker te Akkerswoude.

Johannes en Sytske
In 1711 staan beide teboek als leden van de menniste gemeente Blija-Holwerd-Vischbuurt. Sinds 1708 boer op "Jansma-state" (stemplaats 35) in Ferwerderrijp (in 1758 niet meer).
Voor meer zie bij blad ks632.

Claes en Boukje
Claes was boer op de Hallumermieden. Boukjes vader was Bakker in Akkerwoude. Hij was doopsgezind.
Kinderen: 1708/09 Thijs, 1711/12 Klaaske.
Claas Joukees overlijdt ~1713. Boukje hertrouwt 31-01-1714 te Hallum met de boerenknecht Klaas Cornelis. Voogd over de kinderen worden de broers Teeke Joukes te Waaksens en Teye Joukes te Raard, ooms van de kinderen. Omdat het tweede kind, een dochter, naar Claas genoemd is zou dat meisje posthuum geboren kunnen zijn. Bij de boedelbeschrijving is het bezit niet groot, en vader Sape Klazes van Akkerwoude is nog schuldeiser. De boedel is zelfs negatief, op het totaal van f3788 is er f~400 ingeteerd. [Rienks, p.147]
Interen was niet abnormaal in die tijd, de economie van de Nederlanden en dus van Friesland was in een lange periode van recessie (zie Israel 1998).

Rienk en Klaaske
Beide zijn doopsgezind.
Van Rienk is de geboortedatum niet bekend. [01-04-1708 Ferwerd is een fout in een eerdere publicatie.]
Rienk was tamelijk zeker eerder gehuwd; uit dat huwelijk een dochter ~1735 Sytske te Holwerd.  [Rienks, p.147]
Klaaske kwam 1740 met attestatie van Hijum naar Holwerd. De attestaie brief meldt: Attestatiebrief. De dienaar en opzichter van de Menniste Gemeente te Hijum wenst de dienaren en opzichters van deze gemeente te Holwerd alle mogelijke heil en zaligheid toe. Dit op verzoek van Klaske Klases, de huisvrouw van Rienk Johannes, van wie wij verklaren en attesteren vanwege de gemeente, dat zij enkele jaren geleden met de Christelijke Waterdoop bediend en aangenomen zijn. En voor zover bekend, heeft zij zich altijd zedelijk en Christelijk gehouden en gedragen. En zodoende houden wij haar erg bij U aanbevolen, om haar als een Zuster te erkennen en onder uw hoede te nemen. Dit te doen zal onze vriendschap aanmoedigen en ons in alle billijkheid verplicht houden.
Getekend: Gerben Rommerts / Jacob Sybrens / Jan Jacobs.    Hijum 28 augustus 1740

Rienk is in boer op "Tijgera" onder Holwerd, later op "Groot Cohool" onder Ferwerd en tenslotte op de Sate ten zijden van de zeedijk in het Kleilân onder Westernijkerk.
1744 Volkstelling Ferwerd, 1 hoofd, 8 personen 10-0-0.  1749 Quotatie Ferwerd, Redelijk welgestelde boer, 6 volw. en 4 kind., 63-15-0, verhoging 9.  Stemcohieren Holwerd stem 45 "Tjaarda" 1738 gebruiker (Op de Medderbuorren).  Stemcohieren Ferwerd stem 25 en 26 gebruiker (Groot Kohool).  Stemcohieren Westernijkerk 4, 7, 18: 1758, 1768 gebruiker Rienk Johannes, 1778 Rienk Johannes weduwe. In 1788 Sijmen Rienks.  Reëelcohieren Westernijkerk volgnr 31, 56 pondemaat, 1752 t/m 1775 Rienk Johannes meijer. Daarna zoon Symon.  En volgnr 11: 4 1/2 pondemaat los land.  Vanaf 1768 eigenaar-gebruiker v. Boerderij Westernijkerk 140 pondemaat, = 8 pondemaat eigen land en 7 pondemaat huur
Kinderen: 1745 Klaas, 1751 Thijs, 1753 Sijmen, Baukje, Foeckje.

Eigen gegevens aangevuld met gevens uit de kwartierstaat van Wierstra. Aldaar nog meer uit gerechtelijke archieven.
Gecorrigeerd vanuit, en aangevuld met gegevens uit, de publikatie:
[Rienks] = "...Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans - fjouwer stagen út itselde laach". J.T.Anema, P.Nieuwland, S.Wierstra; Gen. Jierboek 2012, p.117-228.
- Israel, J.I., 1998. "The Dutch Republic - Its rise, greatness, and fall 1477-1806". Oxford, Isbn 978019-8207344

(2013.06.11)