Kwartierstaat van Symen Clases (*~1660)

Kwartierblad   KS IX.323   naar overzicht

Claas Symens
* ~1580
+ 14-08-1622 Hantum
(Boer)

Syts Ates
*
+ 1652-1654 Oosternijkerk

x

Wybren Mintzes Buma
* ~1578
+ 21-04-1632 Janum
(Boer)

Mayke Gabes
*
+ 1612 Janum

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Symen Clases
* ~1607 (Hantum?)
+ ~1635 Niawier
(Boer)

Tietje Wybrens Buma
* ~1610 Janum
+

x

Pieter Pieters
*
+ voor 1662 Holwerd
(Boer)

Griet Symens
*
+ na 1662

x

Claes Symens
* 1635 Niawier
+ 1705 Oosternijkerk
(Boer)

Tietje Pieters
*
+ 1706 Oosternijkerk

x ~1660

Symen Clases (ks632)   en   Symen Clases (ks637=ks647)
* ~1660 Holwerd
+ 1704 Ternaard

x Geertje Clases

Claas Symens en Syts
Claas is boer op "Nyhuys" onder Hantum (88 pm).
Kinderen: ~1607 Symen, Ate, Jan, Fedde, Jantien.
Syts hertrouwde in 1622 met Joorn Eables; daartoe wordt er ook een inventarisatie gemaakt. Rinse Symens en zwager Dirk Johannes worden curatoren.

Wybren Mintzes Buma en Mayke Gabes
Wybren was boer te Janum (SC4). Hij werd bijzitter van Dantumadeel en gedeputeerde voor Oostergo.
Kinderen: voor 1607 Mentze en Gatske, ~1610 Tietje, ~1612 Mayke.
Mayke overlijdt in 1612. Heet daarom het laatste kind ook Mayke?
Rouwstoet Drost en gedeputeerden, 1620

1620: rouwstoet bij het overlijden van Graaf Willem Lodewijk met de Friese Landadel (Rijksmuseum RP-P-1882-A-6075).

In 1620 wordt Wybren genoemd als deelnemer aan de rouwstoet van de overleden graaf Willem Lodewijk van Nassau.
Wybren hertrouwt met Auck Atzes en dit paar krijgt ~1624 nog een zoon Buwe. Als Wybren overlijdt wordt broer Gerrit Mintzes curator over de twee jongste kinderen. Na Wybrens overlijden vindt er een inventarisatie plaats (DAN 41-366).

Symen en Tietje
Boer te Niawier (Nijewier) op een plaats (71 pm) voorheen van het klooster Sion aldaar. Na Symens dood wordt er op 27-7-1636 een inventarisatie gemaakt; zoon Claas krijgt Joorn Aebles (stiefvader van Symen) als curator.
Tietje hertrouwde in 1636 met Albert Jans.

Pieter en Griet
Pieter is boer te Medwert onder Holwerd. Op 12-4-1662 vindt een inventarisatie ten sterfhuize van Piter Piters te Medvert plaats (WED 89-254). Voor dochter Tyttie Pytters is aanwezig haar man en voogd Claas Symens.
Griet hertrouwt later met ene Keimpe Jacobs.

Claes en Tietje
Het echtpaar is doopsgezind.
Claes is in 1662 Boer te Holwerd op "Klein Jaersma". In 1698 te Ooosternijkerk op stemplaats 15 en 27, en in 1702 daar ook op "Idskema" (nr 15) van 135 pm. In 1705 kocht hij 1/4 van Idskema.
In 1706 wordt een inventarisatie gemaakt en wordt de erfenis verdeeld: drie levende kinderen elk 1/4, en 1/4 over de kinderen van zoon Symen.
Kinderen: ~1660 Symen, dan Lieuwe en Baukje, en 1672 Wybren.

Gevens uit de kwartierstaat van Wierstra. Aldaar nog meer uit gerechtelijke archieven.

(2012.04.16)