Kwartierstaat van Rienck Jacobs (*~1642)

Kwartierblad   KS IX.321   naar overzicht

nn
*
+

nn
*
+

x

Jacob
*
+

Brecht?
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Johannes Fopckesz
* ~1570 ?
+ voor 1625
(Boer)

Foeck Jacobs
* ~1570 ?
+ 1648 Dokkum

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Jacob Johannes
* ~1610 ?
+ na 1688 Blija
(Boer)

Sjouck Sjoerds
*
+

x 1641

Rienck Jacobs
* 1642/43
+ 1700-1708 Ferwerd

x Ytje Bienses

Jacob en Brecht (?)
De naam van de vrouw is afgeleid uit de namen van kleinkinderen.
Kinderen (onzekere volgorde): Foeck, Harmen (later boer op Holewey, Ternaard, tot 1624), Anna (+ voor 1621, x Claes Claesz, schoolmeester te Raard).

Johannes en Foeck
Johannes wordt 1612-14 vermeld bij aankopen uit boelgoeden. Hij woont dan te Lutke Laard vlak ten zuiden van Hantum, net ten zuiden van het kerkdorp Ternaard, in de grietenij Westdongeradeel.
Kinderen (volgorde onzeker): Bauck (+ voor 1648, woont in Dokkum; moeder Foeck woonde vermoedelijk aan het eind van haar leven bij Bauck), Brecht (+ voor 1640, x Tierck Jeppes booe te Lutske Jouwer), Auck (1622 x Gerloff Teunis, schipper van Ikerwoude), Aef (x Teunis Marcks), ~1610 Jacob.  [Rienks, p.122]

Jacob en Sjouck
Jacob Johannes was Doopsgezind, later (1681) is hij ook voorganger in Blija. Jacob is boer op Holewey/Hollewei (SC8) onder Ternaard. Voor de ligging zie het kaartje.
Jacob was eerder getrouwd met Antje Bockes.
Kinderen uit dat huwelijk: ~1634 Bauck Jacobs, ~1636 Johannes Jacobs. In 1641 zetten Jacob en Sjouck zowel als de voogd Bocke Gosses hun handtekeningen onder de boedelscheiding (deel akte 1641, uit [Rienks], p.134).
Sjouck, oorspronkelijk van Genum, was eerder getrouwd met Rienk Jackles (+1634/40), boer te Blija op SC7, en had met hem de zoon Jackle. Deze Jackle Rienks trouwt later met de aangetrouwde halfzuster Bauck Jacobs (*~1634) en volgt (veel later) op SC7 op. [Rienks p.184].

Jacob Johannes trouwt in 1641 met Sjouck Sjoerds.
Kinderen tweede huwelijk: 1642/43 Rienck Jacobs, 1644/45 Harmen Jacobs.
Door het eerste kind uit dit huwelijk naar de eerste man van Sjouck te noemen, is de basis gelegd voor het gebruik van de naam Rienks in de familie.
Het echtpaar blijft op de boerderij in Blija. [Rienks, p.133]

Eigen gegevens aangevuld met gevens uit de kwartierstaat van Wierstra. Aldaar nog meer uit gerechtelijke archieven.
Gecorrigeerd vanuit, en aangevuld met gegevens uit, de publikatie:
[Rienks] = "...Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans - fjouwer stagen út itselde laach". J.T.Anema, P.Nieuwland, S.Wierstra; Gen. Jierboek 2012, p.117-228.

(2013.06.12)