Pieter Watzes (*1610),    Watze Piers (*~1645)
Pier Watzes (*1671) en Antje Jarichs (*1670)
Watze Piers (*1707) en Saapke Pieters (*1712)

Pieter Watzes (*1755) en Ytje Bienses (*1759)

Pieter Watzes (*1610)

Pieter Watzes (of Watzes) is 17-04-1620 te Oudkerk gedoopt. Hij is in 1640 meier op sathe 14 te Oudkerk.
Hij deed op 24-02-1665 belijdenis. In 1665 wordt hij lid van de kerkeraad aldaar. In 1683 woont hij te Oldkerk (Oudkerk), alwaar hij overlijdt (+1702).

Pieter trouwt 4 keer.
1.: 10-04-1631 (attestatie Stiens) met Trijn Aukes van Oenkerk.
Kinderen: 1635 Geertje Pieters, ~1645 Watze Pieters.
2.: 09-02-1664 met Barber Meyles, weduwe van Jacob Douwes (huwelijksvoorwaarden-acte gedateerd 09-02-1664).
3.: 26-09-1675 (Oudkerk) met Trijntje Aukes van Sint Annaparochie
4.: 25-12-1683 met Maeicke Jans (te Oudkerk), weduwe van Johannes Klazes. (Zij werd 29-05-1657 lidmaat te Oudkerk, in 1670 te Oenkerk.)
Uit de latere huwelijken zijn geen kinderen bekend.

Watze Pieters (*164x?) en Grietje Wijgers

Watze is boer te Oenkerk.
Watze trouwt op 26-02-1671 te Oenkerk met Grietje Wijgers van Oenkerk (weduwe van Pier Wopkes). Watze en Grietje worden op 09-06-1671 in Oenkerk als lidmaten der herv. kerk ingeschreven.
Kinderen: 1671 Pier Watzes (x Antje Jarichs), 1673 Trijntje Watzes, 1675 Pieter Watzes (+), 1676 Pieter Watzes, 1678 Wi(e)(g)ger Watzes.

Plaatsen van belang voor Pieter Watzes,
Watze Pieters, en
Pier Watzes.
Oe= Oenkerk, Ou= Oudkerk, W= Wanswed, F= Ferwerd.
 
Deel van de kaart van Friesland (Janson, 1692.)

Grietje was erder (30-8-1663 te Stiens) getrouwd met Pier Wopkes, die 1668 overleed. Kinderen uit dat huwelijk in Stiens: 1665 Seerpke, 1668 Trijntje.

Grietje overlijdt in 1680 en op 29-12-1680 wordt de boedel geinventariseerd (zie Sj. Hoogland: Friesch Landbouwblad 15-02-1930). De waarde van de boerderij te Oenkerk wordt geschat op 1176 Goud Gulden.

Watze hertrouwt, op 21-05-1682 te Oenkerk met Imck Dirks van Wanswerd. Vanaf 1685 is hij boer onder Wanswerd (sathe "Bornmeer", stem 17), de plaats die ook de ouders van Imck gebruikten.
In 1689 verlaat hij met Imck Bornmeer en ze worden op 18-08-1689 als lidmaten te Oudkerk ingeschrven. Watze is meier op sathe no 5 te Oudkerk. In 1698 wordt hij vermeld als degene die de toegewezen stemrechten controleert.
Kinderen te Wanswerd: 1685 Tjeerd Pieters, 1687 Auke Pieters, 1690 Tjalling Pieters.

Voor meer gegevens uit de archieven zie de stamboom Wierstra.

Pier Watzes (*1671) en Antje Jarichs (*1670)

Pier is 1671 geboren te Oenkerk. In 1685 verhuist hij met zijn ouders naar Bornmeer onder Wanswerd.
Antje (*1670 te Jilsum, net ten N. van Wanswerd) wordt lidmaat te Wanswerd op 16-04-1690.
Pier en Antje zijn boer en boerinne te Wanswerd tot 1697, daarna zijn ze op de kloosterplaats "de Flappe" (stemplaats 37) onder Ferwerd. Ze worden op 08-08-1697 ingeschreven als lidmaat in Ferwerd.

Kinderen: 1694 Gerben, 1697 Jarich, 1701 Grietje, 1707 Watze (x Saapke Pieters). Ze zullen in Wanswerd en in Ferwerd les gehad hebben van de schoolmeester Jildert van Egten. De meeste kinderen namen later de familienaam Gerbens of Ferwerda aan.

Uit de inventaris van 26-03-1711:
Aan levendige have: 15 koeien, 4 rieren, 4 hockelingen, 4 suupkalveren, 6 moerpaarden, 1 ruin, 1 vool, 2 schapen (waarvan de kinders 2 toebehoren en 1 gemeen), 1 soeg met biggen, en 3 hinnen met een haan.
Aan aarden coper, mesch, Tin en IJserwerk: 1 keesketel, 1 keetel, ses aeren [koperen] emmers, 2 coperen potten, 3 yseren potten, 1 yseren koekepan, 1 Gootlingh [kookketel met hengsel, meestal koper], verder nog tinnen schalen, weegschaal, lepels, hangijzers en andere huishoudelijke voorwerpen.
Van houtwerk binnen de middelmuijr: 2 kleerkorven, 2 Gort en Meelvaten, 3 Spinnewielen, 1 kinder kackstoel.
Van 't houtwerk buijten de middelmuijr: 1 Tjerne [karn], 3 tijnen [houten vaten voor melk], 5 Suijpvaten, Twee en dartigh houten aeden [oproombakken], waaronder een brockaerd [voor het verdelen en vermengen van kaasbrokken], en een butteraerd [voor het dooreenwerken en zouten van de boter], 8 houten emmers, 2 jucken, 1 keespars, 1 parsvat, 4 keesvaten, 1 roomplateel [afroomschotel], en nog veel meer kleinere voorwerpen. Dan nog gereedschap zoals dorsvlegel, ploegen, wagens, e.d.

Uit "De Friesche boerderij" 2009, p.38-39; Wiebe Hoekstra

Pier sterft kort na 11-1709. Tjalling Gerbens te Hallum, aangetrouwde oudoom, wordt curator over zijn vier kinderen. Ter voorbereiding van Antjes hertrouwen wordt de boedel geinventariseerd (ook beschreven door Sj. Hoogland: Friesch Landbouwblad 1-02-1930).
Antje hertrouwt in 1711 met Bote Tjammes (geboren Maart 1674). Bote was "grutfeint" (zie boerenbedrijf omstreeks 1700) op het bedrijf. Uit dit huwelijk de kinderen: 1712 Trijntje, 1715 Tjamke.
Bote en Antje zetten het bedrijf voort (plaats 37). Bij de quotisatie in 1749 heet Bote "gemeen boer" met 6 volwassenen in huis en hij wordt aangeslagen voor 57-7-0. In 1752 kopen ze een huis te Ferwerd (Nedergerecht Ferwerd inv.63-367, 1752). Antje sterft kort daarna.
Bote hertrouwt dan met Hiltje Wiegers en blijft op de boerderij. Hij krijgt met haar 3 kinderen en sterft 09-12-1777, ruim 103 jaar oud.

Watze Piers (*1707) en Saapke Pieters (*1712)

Watze is 1707 geboren te Ferwerd.
Saapke is 1712 geboren te Ferwerd. Ze doet belijdenis 13-05-1747.
Zowel Watze als Saapke zullen les gehad hebben van de schoolmeester Jildert van Egten.

Watze wordt boer op "Klein Sminia" (stemnummer 21) en gebruikt de sathen met stemnummer 19 en 20. In 1749 bij de quotisatie heten ze "redelijk wel gesteld" en er zijn 5 volwassenen en 5 kinderen in huis.

Enkele notities uit archieven:
Op 21-11-1774 wordt 95 pm land vrij van huizinge verkocht (Notaris Nauta, Ferwerd). Op 03-04-1783 zal de Secretaris J.Albarda ten huize van Watze Piers bij boelgoed verkopen: "13 hoornbeesten, 6 paarden, 10 schapen, wagens, aardkarre, en voorts allerhande huisgeraden en inboelen en wat dies meer is".

Kinderen: 1738 Aukje, 1739 Antje, 1741 Grijtje (+), 1743 Pier Watzes, 1744 Grijtje, 1751 Trijntje, 1751 Pytie (+), 1775 Pieter Watzes (x Ytje Bienses). Enkele gaan (net als enkele kinderen van Watze's vader) Ferwerda heten. De kinderen van Pieter gaan Hoogland heten.

Pieter Watzes (*1755) en Ytje Bienses (*1759)

Pieter is 1755 geboren te Ferwerd.
Ytje is 1758 geboren te Ferwerd en daar 14-10-1759 gedoopt.
Het is waarschijnlijk dat zowel Pieter als Ytje les gehad hebben van de schoolmeester Klaas van Egten.
Pieter was eerst boer op "Heringa" (1788), ook "Elsma-State" genoemd (SC31), in Ferwerder Rijp.

Kinderen: 1779 Bienze, 1781 Watze, 1783 Saapke, 1785 Systke, 1787 Trijntje, 1790 Pietje, 1793 Pier, 1796 Johannes.

Na 18 jaar huwelijk overleed Pieter in 1797. Ytje bleef nog op de boerderij.
Op 15-03-1801 hertrouwde Ytje met Thijs Rienk Rienks in de doopsgezinde kerk van Oude Bildtzijl. De 6 oudste kinderen bleven op Elsma-State, de jongste kinderen, Pier en Johannes, verhuisden mee naar de plaats "Zeldenrust" van Thijs.
De kinderen van Pieter en Ytje gaan Hoogland heten.
Ytje overlijdt in 1829, in huis Nr. 147. In de overlijdensakte staat dat ze gehuwd was met Thijs Rienk Rienks en dat ze Ytje Bienses Hoogland heet.

(2021.04.11)   begonnen 2012   ks631m.html