Kwartierstaat van Jannigje Heerts (* 1682)

Kwartierblad   KS IX.338   naar overzicht

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Jan Heerts
*
+ na 1680
(Boer)

Jannigje Cornelis
*
+ voor 07-12-1640

x 13-02-1631 Vrouwenparochie

nn
*
+

nn
*
+

x

Heert Jans
*d 08-06-1635 Vrouwenparochie
+ 12-03-1701 Vrouwenparochie
(Boer, ontvanger, dorpsrechter)

Yetske Harmens
*
+

x 28-03-1673 Vrouwenparochie

Jannigje Heerts
*d 14-05-1682 Vrouwenparochie
+ 1738 Lieve Vrouwen parochie

x Jan Gerbens Docter

Jan Heerts   Boer onder Vrouwenparochie.
Jan wordt twee keer in de "Geschiedenis van het Bildt" (GvhB) vermeld.
Op 05-10-1657 wordt Jan Heerts veroordeeld tot 12 car.gld boete omdat hij tijdens de predicatie aan het eggen of ploegen was (GvhB I. p.302).
In 1664 moet de Ried, de vaart van Faneker naar Het Bildt, geslat (uitgediept en de oevers geschoond) worden. Ook het Bildt moet aan de kosten bijdragen. Daar wordt tegen geprotesteerd omdat Het Bildt al veel gedaan heeft. Daarom moet de zaak nader worden inderzocht. Op 11-07-1670 leggen de volmachten van de drie Bildtparochieëen (2 uit St.Jacobipar., 2 uit St.Annapr., Jan Heerts en Cornelis Jansz uit Vrouwenpar.) daarover voor Gedeputeerde Staten van Friesland een verklaring af. Dan wordt de zaak geregeld en het werk aanbesteed (GvhB I. p.325).

Jan Heerts trouwt twee keer.
1. 1631 met Jannigje Cornelis; beide zijn van Vrouwenparochie. Kinderen: 1633 Heert(+), 1635 Heert.
Jannigje was eerder getrouwd geweest met Aebe Gerrits. Toen zij stierf in 1640 leefden nog twee kinderen uit haar eerste huwelijk (Nedergerecht 07-12-1640), te weten Gerrit Aebe (22 jaar) en Lijsbeth Aebes (15 jaar). Arien Cornelis Leendert (oom van moederszijde) wordt boedel curator.  In 1640 worden ook voogden aangesteld over de kinderen (GJ2009).
2. met Arientie Willems, dochter van Willem Claes te St.Annaparochie en Trijntie Hendrick Reyners. Ariaantie was weduwe van Aerien Olpherts en had met hem een zoon Berent.
1680: de oudooms Claes en Willem Daems worden aangesteld om de scheiding van de goederen te regelen na het overlijden van Ariaantje Willems. De boedel omvat een huizing te Vrouwenparochie met gebruik van 37 morgen oud gepacht Bildtland was staande huwelijk gekocht. Bij het huwelijk was de inbreng van Jan Heerts f 7800, van Ariaantie f 3757. Ariaantie had f 1000 aan legenden besproken. Geaccordeerd wordt dat Jan Heerts de erfgenamen f 2184 zal uitkeren en dat hij de huizinge en pacht houdt.
 

Heert Jans (*1635) was boer te Vrouwenparochie. In 1698 en 1700 is hij boer op plaats 21 in de "Olle Billanden" onder OBZijl. In 1668 wordt hij genoemd als diaken, in 1680 als kerkvoogd.
Hij wordt in 1684 dorpsrechter te Vrouwenparochie en blijft dat tot zijn dood in 1702. Verder was hij 1690-1692 en 1697-1698 ontvanger van de Oude Bildts omslagen (GvhB I. p.299 &442).

Heert huwde 1. op 21-10-1660 met Jannigje Sjoerd Daamsdr (de familie Daams was zeer belangrijk op het Bildt) en kreeg 4 kinderen: 1671 Cornelis, 1672 Jan, 1675 Daam, 1668 Jannichie.
20-03-1676 (GJ2009): de ooms Tiaard Jans te Vrouwenparochie en Jarigh Lammerts te St.Jacobiparochie worden aangesteld als voogden over Cornelis in zijn 15de jaar, Jan in zijn 14de jaar, Daam elf jaar, en Jannichie in haar 8ste jaar oud, de weeskinderen van wijlen Jannichie Sioerds.
1676: De nalatenschap wordt beschreven; de inboedel wordt getaxeerd op f 2225, er was een huizing onder Vrouwenparochie met gebruik van 5.5 morgen lands en de kinderen komt 1/4 toe van het bezit van ca. 50 morgen op het oude en het nieuwe Bildt onder St.Jacobiparochie. De inbreng van Heert bedroeg f 1500, die van Jannichie f 3726, maar daarop moest 767 in mindering worden gebracht, betaald aan Olfert Fems vanwege haar 1/4 van ca. 3.5 morgen eigen land. In de marge van de akte staat 1703: Jan en Daem Heerts tekenen voor ontvangst van hun deel.

Heert huwde 2. in 1675 met zijn dienstmeid Yetske/Idske Harmens. Ze kregen 2 dochters waarvan een Jannigje heet.
Spreken de bronnen elkaar hier tegen? De genealogie van der Mey heeft uit het eerste huwelijk een dochter Jannichie. Volgens Sj.Hoogland heeft het tweede huwelijk eveneens een Jannigje. Dat kan, als de eerste Jannichie stierf en Yetske nog een dochter kreeg.

GvhB = H. Sannes, 1951, "Geschiedenis van het Bildt" Deel I; Wever, Franeker.
GJ2009 = O.Schutte en Y.Brouwers, "Kwartierstaat van der Mey in parentelen" Gen. Jierb. 2009. (Over Jan Heerts p.242, Heert Jans p.232).

(2017.05.16)   begonnen 2012.07.30