Jentje Hendriks (*1720) en Adriaantje Jacobs (*1714)
Jacob Jentjes Hoeksta (*174x)
en Doetje Alberts (*1751)
Jentje Jacobs Hoekstra (*1785)
en Gelske Thyssen Rienks (*1789)

Jentje Hendriks en Adriaantje Jacobs

Jentje, *1720 te Hallum.
Ariaentie, *1714 te OLV. Haar vader was daar timmerman.

Jentje werd kuiper te Oude Bildtzijl. Ze trouwden in 1740.
Zij verhuisden enkele jaren daarna naar Jelsum (juist ten N. van Leeuwarden).

Kinderen van Jentje en Arjaantje: te OBZ Hendrik, Eelkje; dan te Jelsum: ~1746 Jacob, 1748 Neeltje, 1752 Frans.  De kinderen hebben de namen van de 4 grootouders en een Frans.

Ds Wiersma van Jelsum schrijft in 1751 in het kerkboek:

"Neeltje, dogter van Jentje Hendriks Mr Kuiper, oud 2 1/2 jaar is op Zondag 25 April 1751 des morgens tot overgrote droefheid van de Olderen, ongelukkiglijk in het water verdronken bij haar huis aan den Hoogendijk, als wanneer de vader uit de kerk werd gehaald."

Jentje overleed in 1753.
Ds Wiersma van Jelsum schrijft nu:

"In de maand Maaij overviel hem een siekte en konde daar van de haal niet meer krijgen, maar sukkelde en lag daaraan de gehele somer, totdat hij nu den 5e September is overleden. Latende een weduwe na met 4 kinderen. Hij was in sijn leven een seer naarstig en oppassende man, en daar bij een van de Godsdienstigste onder de Gemeente, wat 't uitwendige aanbelangt. Ook was hij niet sonder indruk van zijn inwendige geestelijk staat, maar gelijk andere so ook dese laten wij aan den HEERE."

Dan verhuist Adriaantje weer naar OBZ. Daar overleed ze in 1763.
Voogden over de vier minderjarige kinderen worden Schelte Jacobs, huisman onder Anna parochie (haar broer) en Cornelis Theunis (Inv. 28 Het Bildt, RA536/2, 21-07-1763).
Een paar jaar na haar overlijden wordt de rest van de boedel vanuit haar huis geveild. Op 11-04-1767 wordt die veiling door Dr Andreae in de Leeuwarder Courant aangekondigd.

Dr. H. ANDREAE, secretaris van 't Bildt, zal Dingsdag den 14 April 1767, 's morgens te 10 uur by de
   kinderen van Jentje Hendriks aan de Oude Dyk onder Oude Bildtzyl bij Boelgoed verkopen, 7 Paar-
den, 15 Koebeesten, 7 Schapen, 1000 Boonschoven, voorts allerley Bouwboers en Koemelkers Gereed-
schappen, allerhande Meubelen en Huisgeraden, en wat verder te voorschyn zal worden gebragt."          

Terug naar de kwartierstaat van JJH en AJ.

Jacob Jentjes Hoeksta en Doetje Alberts

Jacob, geboren te OBZ en aldaar gedoopt 30-07-1785.
Doetje, *1751, koopvrouw te St Anna Parochie.
Ze trouwden 1781 te OLV.

Jacob en Doetje woonden in het noordelijkste huis van de Leysterstreek te OBZ (zie het kaartje bij Jentje Jacobs, hieronder) alwaar ze een grote winkel in "manufacturen" hadden. Jacob was tevens beurtschipper, hij had het kanaal naar Leeuwarden voor de deur.

De foto (Friesch Fotoarchief) toont de Leysterstreek omstreeks 1920, naar het zuiden gezien. De winkel was in het pand links op de hoek. Het lijkt tamelijk onveranderd sinds lange tijd.....

Kinderen: 1785 Jentje, 1790 Albert, 1792 Tetje, 1796 Frans.

Uit de speciekohiern 1796, Oude Bildtzijl, nr 99:  1 1/2 schoorsteen, 2 volwassenen; belasting f 7-10-1.

Jacob overleed 1809, Doetje in 1810.
Terug naar de kwartierstaat van JJH en DJA.

Jentje Jacobs Hoekstra en Gelske Thyssen Rienks

Jentje, *1785 te OBZ.
Gelske, *1789 te Hallum, dochter van de boer Thys Rienk Rienks.
Ze trouwen 1810 te OLV en werden in 1815 lid van de menniste gemeente te OBZ.

Jentje was sinds 1810 koopman en winkelier in het huis van zijn ouders (zie het kaartje is uit Hisgis, het kadaster van 1832; en foto boven uit 1920).

Kinderen in OLV: 1810 Trijntje, 1811 Doetje, 1814 Klaaske(+1829), 1816 Jacob, 1818 Baukje(+1820), 1820 Thys(+1824), 1822 Baukje (x Johannes Johannes Hoogland).

Jentje overlijdt in 1825. De tekst van de advertentie in de Leeuwarder Courant van 29-04-1825 luidt:

"Na langdurig sukkelen, overleed, den 18 dezer, mijn geliefde man, J. J. Hoekstra, ...."

Gelske drijft de winkel verder.

In augustus 1827 hertrouwt Gelske met Minne Gerbens Dijkstra (*1792). Ze krijgen drie kinderen waarvan de eerste twee vroeg overlijden: 1828 Ietje Meines D. (+), 1831 Gerben(+), 1833 Gerben Meines D.

Gelske overlijdt in 1834. De advertentie in de Leeuwarder Courant van 21-07-1834 bij haar overlijden:

Twee jaar na Gelskes dood is Minne Dijkstra (44 jaar oud), in 1836, nog getrouwd met de 23 jarige Trijntje Tjepkes Bouma, die ook kinderen krijgt. Hij overlijdt in 1850.

Terug naar de kwartierstaat van JJH en GTR.

(2019.02.19)   begonnen 2011.08.07;   ks533m.html