Klaas Sjoerds de Boer (*1873) met
Trijntje Gelsche Hoogland (*1876-1909) en Trijntje Samuels Schuiling (*1874)
Notities


Klaas groeide samen met zijn 1 jaar oudere broer Ynze op. Ze leken op elkaar en deden veel samen.
In hun jonge jaren worden beide in de Leeuwarder Courant (L.C.) vermeld bij kaatswedstrijden.

Bron: L.C. 18890911.

Bron: L.C. 18900915.

 
 

Links:
Bron: L.C. 18910601.
 
Omke Klaas en Moeike Jetske zijn 25 jaar getrouwd. De broers Klaas en Ynze met halfzus Minke en haar man plaatsen een advertentie.

Links:
Bron: L.C. 18930807.
 
 

Bron: L.C. 18940921.

 
 
 
 

Bron: L.C. 18960518.


Vader Sjoerd Ynzes is overleden (1895) en ook broer Ynze (1898) zodat Klaas nu de boerderij alleen zal doen.
Hij trouwt in 1900 met Trijntje Gelske Hoogland.

Klaas Sjoerds koopt delen uit het geerfde bezit van zijn (half-)zuster Minke, zijn vader Sjoerd, zijn moeder Lieuwkje, en zijn broer Ynze.
 
Twee maand later volgt een boedelscheiding met moeder Lieuwkje.


Bron: L.C. 19000423
Klaas en Trijntje trouwen 19 April.
(De advertentie heeft abusiefelijk T.J. i.p.v. T.G.)Bron: L.C. 19010619.

Bron: L.C. 19041221.
 
De boederij brandt af.
 
 
 
 
 
 

Door deze ramp (kort voor kerst 1904) wordt twee maand later wellicht vergeten een advertentie te plaatsen bij de
geboorte van de tweede zoon: Auke (op 25-02-1905). 

 
De derde zoon Sjoerd wordt op 24-02-1909 geboren. Er is geen advertenbtie.
 

Bron: L.C. 19090409.

Trijntje Hoogland is overleden.
Auke Lettinga (Trijntje's pleegvader) wordt toeziend voogd over de drie minderjarige kinderen.


Klaas zet de boerderij voort.
In 1911 houdt Omke Gerrit, boer aan de Âldyk, met het bedrijf op. Klaas zijn grootvader, Ynze Sjoerds, was daar ook boer geweest. Klaas kan daarheen verhuizen.

Bron: L.C. 19110221.

Boelgoed op de boerderij van Omke Gerrit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1911 heeft Omke Gerrit (71 jaar oud) vier keer een testament gemaakt.
 
Bron: L.C. 19111117

Hij woont nu alleen in Pietersbierum.
Hij overlijdt op 01-09-1921 in Leeuwarden (met Pietersbierum als woonplaats).

Bron: L.C. 19110310.Bron: L.C. 19120202.
Een zilveren medaille voor zaaigoed!


Bron: L.C. 19121031.
Klaas hertrouwt met Trijntje Samuels Schuiling.

Bron: L.C. 19130215.
 
Klaas wint een prijs met zaaigoed.

Verhuur van een perceel land onder St Annaparochie.
Dit moet land van de zusjes Trijntje en Johanna Hoogland zijn, Klaas weduwnaar van Trijntje, Johanna gehuwd met Gerlof Miedema.

Bron: L.C. 19140213.
 
 
 
K.S. de Boer krijgt 4 prijzen voor zaaigoed.


Bron: L.C. 19150212.
Prijs voor zaaigoed.

Bron: L.C. 19160210.
 
Klaas huurde ergens een perceel.

Zie ook 1913 voor dit perceel.

Bron: L.C. 19170210.

Zie ook 1913 en 1916.
Het perceel is nu kennelijk in eigendom van Klaas alleen. De huurder is nu dezelfde als in 1913.


Klaas Ynzes de Boer en Jetske Post

Klaas Ynzes was zoon van Ynze Sjoerds. Met zijn vrouw Jetske werd hij boer te Pietersbierum. Ze kregen geen kinderen.
 
Oom Klaas Ynzes de Boer was in 1917 overleden, op 08-11-1922 tante Jetske Post, in hun huis onderaan de Pietersbierumer terp.
Klaas Sjoerds doet de inventarisatie.


 
De foto toont het huis in Pietersbierum onderaan de terp waar Klaas Ynzes de Boer en Jetske Post rentenierden.
Foto ca. 1910.
 
Klaas Sjoerds erfde dit huis.

De vazen die van Klaas Ynzes en Jetske naar Klaas Sjoerds de Boer gingen.


In de Leeuwarder Courant staan berichten over de zoons van Klaas en Trijntje, als kaatser of als scholier en student.

Bron: L.C. 19160804.
Zoon Ynze doet mee met een kaatswedstrijd.

Ynze Klazes doet mee met kaatswedstrijden.
Links: Bron L.C. 19170602.
 
Onder: Bron L.C. 19170702.

Bron: L.C. 19200927.
Auke K. de Boer gaat (hij is 15 jaar oud) naar de landbouwschool.

Bron: L.C. 19260927.
Ynze K. de Boer sluit zijn studie van het notariaat in Groningen af.

Bron: L.C. 19280714.
Sj. de Boer slaagt voot het eindexamen van de Rijks-HBS te Harlingen. Hij zal in Groningen medicijnen gaan studeren.


Klaas is lid van de Vereniging "Electra".
 
De gemeente Barradeel heeft een gasfabriek (in Tzummarum). Gas wordt geleverd aan Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum. Het dorp Wijnaldum heeft geen gas, evenmin als de meeste boeren.

De "Coöperatieve Vereniging Electra in Barradeel" streeft aansluiting op de nieuwe electriciteit na en heeft vooral voorvechters uit het ZW deel van de gemeente.
 
Klaas Sjoerds de Boer te Pietersbierum is een van de bestuursleden.
In 1922 heeft hij aan de Âldyk al electriciteit.

Dirk Reinders de Jong is een volle neef van Trijntje Gelske Hoogland, de eerste vrouw van K.S. de Boer.

Over de aanleg van electriciteit wordt in de gemeente Barradeel lang gedelibereerd. In de statuten voor de gasfabriek uit 1911 wordt ook de exploitatie van electriciteits fabrieken genoemd (zie L.C.19110503), maar het bestuur wil kennelijk niet door anderen geproduceerde stroom gaan leveren.
In 1927 wordt een serie ingezonden brieven in de L.C. gepubliceerd waaruit blijkt, dat een wethouder van Barradeel (van der Mei van de S.D.A.P.) wel electricteit wil maar dat aandeelhouders van de gasfabriek niet willen. Hij prijst de Coöp. Ver. Electra omdat die voor stroom in Wijnaldum en aan de Hornestreek zorgde (zie L.C.19271111). Uiteindelijk komt er wel stroom in de dorpen (zie hier onder, 1932).


Klaas heeft meer bestuurlijke functies. Hij wordt Volmacht van het Waterschap "De Riedpolder".
 
Links: L.C. 19230810.
           Onder: L.C. 19231102.Het kenteken van de in 1926 door Klaas gekochte T-Ford.
 
 
 
 

Rechts: L.C. 19290613.
 
Aukom en Dim 50 jaar getrouwd.
De advertentie wordt geplaatst door pleegdochter Johanna met haar man Gerlof Miedema,
door de weduwnaar Klaas van de andere pleegdochter en diens tweede vrouw Trijntje Schuiling,
en de zoons van Klaas en Trijntje Hoogland met hun "verloofdes".

Bron: L.C. 19290817.
Auke K. de Boer trouwt met Tjitske. Zij zullen spoedig de boerderij overnemen.

Krant: rubriek Sljucht en Rjucht (ca 1930)
 
Klaas schreef graag eens gedichten. Een enkele werd in de krant gepubliceerd.
P.       DE BOER     - de P. staat voor Pietersbierum


Nog andere bestuursfuncties:
 
 
 
Links: L.C. 19320312.
Groene Kruis.
[ Er is nu stroom in Sexbierum ! (zie boven bij electra) ]
 
 
 
 
Onder: L.C. 19430303.
Boerenleenbank.
 
 


L.C. 19371031
 
 

 
25 jarig huwelijk, met een advertentie van de kinderen en een van Aukom en Dim met Klaas zijn schoonzuster Jo en man Gerlof.
 
Er wordt niet in Pietersbierum gevierd maar bij zoon Sjoerd (met vrouw Frieda) in Leysin, Zwitserland.

Klaas zijn handtekening onder het verhuurkontrakt van land ten zuiden van Harlingen, het "Fjouwerkant" (19590410).

Advertenties in de Leeuwarder Courant.
 
 
Op 13-01-1957 sterft Nienke in het ziekenhuis in Harlingen.
 
 
Op 20-1-1959 sterft Klaas, thuis.
De advertentie wordt mede ondertekend door de trouwe hulp Griet Vis.


Terug naat het leven van KSdB met TGH en TSS.

(2015.07.14)   ks21m-clips.html