Kwartierstaat van Sytske Reinders (*1736)

Kwartierblad   KS VI.42   naar overzicht

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Ocke Hayes
*
+ 03.1714 Oude Bildtzijl

Sytske Thomas
*
+ 1727/28 Oude Bildtzijl

x

Krelis
*
+


*
+

x

Reiner Ockes
*
+ 12-12-1743 Vrouwenparochie
(Boer)

Grytje Krelis/Cornelis
*
+ kort voor 25-09-1749 Vrouwenparochie

x 02-10-1729 Vrouwenparochie

Sytske Reinders
*d 1736 Lieve Vrouwen Parochie
+ 29-08-1803 Oude Bildtzij

x 1756 Tiete Tietes

Ocke en Sytske
Ocke is doopsgezind. Hij wordt nog op 25-02-1714 op belijdenis in Oude Bildtzijl gedoopt maar overlijdt kort daarna.
Sytske komt van Pingjum.
Kinderen: ~1695 Jents, ~1700 Reiner (en vermoedelijk ~1715 Dirk, ~1715 Anne, maar misschien nog meer kinderen).
Uit een akte (zie D.Zwart, Bildtse Post 2005): 16-06-1697 Ocke Hayes en Sytske Thomas e.l. te St Jacobi Parochie zijn schuldig aan de Crediteuren van de Stad Franeker 4809 Car. Gld 13 stuiver en 14 penningen wegens de koop van een huis en schuur cum annexis gelegen op de Zathe lands bij ons als meyer gebruikt, groot 21 morgen op Het Bildt onder St Jacobi Parochie en de Stad Franeker toebehorende en alles soo als Reinder Claasen als ontfanger de afkoop heeft toebehoord en soo als de verkopers die van hem bij tauxatie hebben moeten ontvangen. De schuld bestaat al sedert sept 1696.
Ocke Hayes is 1698 pachter op het Oude Bildt onder St Jacobi Parochie op Stem 4 (deels) + Stem 5 en Stem 8.  1708 pachter Nieuw Bildt Vrouwenparochie Stem 23.  Reëelcohieren Nieuw Bildt Vrouwenparochie nr. 9: 1711 Ocke Hayes.
Op 25-02-1714 laat Ocke Hayes zich doopsgezind op belijdenis dopen; hij overlijdt enkele weken later (volgens D.Zwart, Bildtse Post 2005). 1716 Ocke Hayes wed. t/m 1727.  1718 Ocke Hayes weduwe pachter stem 23 + stem 21/22 gedeeld.  1728 Reiner Ockes pachter Stem 23 + Stem 21/22 gedeeld. Reëelcohier 1729 Reiner Ockes.

Krelis/Cornelis en NN,
Kinderen: o.a. Griettie, Jan.

Re(i/y)n(d)er en Gryttie/Grietje
Ze zijn van doopsgezinde huize. Uit het doopsgezind lidmatenboek: Reyner Ockes en Grytje Krelis Doopsgezind gedoopt na belijdenis december 1731.
Reiner volgt ~1728 op de boerderij van zijn moeder op (Vrouwenparochie Stem 23 en Stem 21/22 deels).
Kinderen: 1736 Sytske, 1737 Cornelis (wordt later, in 1763, te Oude Bildtzijl met zijn vrouw doopsgezind gedoopt), 1741 Trijntie.

Uit de registers etc.:  Reëelcohieren: 1729, 1741, Reiner Ockes.  Volkstelling 1744 Vrouwenparochie: Grytje Cornelis, 8 personen, f 10-0-0.  Reëelcohieren: 1745 Reiner Ockes weduwe. 

De namen van de boven genoemde kinderen komen uit de authorisatie na het overlijden van Reinder (Nadere Toegang 13-148, nr 68 dd 26-07-1746) voor Gryttie Cornelis op het Nieuwe Bildt onder Vrouwenparochie. Curator over de kinderen wordt Jan Cornelis, Doopsgezind, huisman onder Vrouwenparochie (een broer van Gryttie).
Inv 28 RA 536/1:    Grytie Cornelis weduwe van wijlen Reinder Ockes woonagtig op 't Nieuwe Bildt onder 't behoor van Vrouwen Parochie wegens Sytske oud in 't 11de, Cornelis oud in 't 10de, en Trijntie Reinders oud in 't 6de jaar. Alle drie nagelaten kinderen bij gedagte haar overleden man in de egte gewonnen requirante ter eenre zijde   Contra   Jan Cornelis huisman onder 't behoor van Vrouwen Parochie volle oom van de originele requiranten, requireerde ter andere zijde.
T Geregte van der Bildt gehoord het verzoek van de requirante wegens alsvoren en het content van de requireerde en heeft deselve geauthoriseerd tot curator over de originele requiranten perzonen en zodane goederen als deselve van haar wijlen vader Reinder Ockes mogen weesen aan besturen tot uitvindinge dies te procederen met de originele requirante, eerst en alvorens tot scheiding omme sulx wel en getrouwelijk waar te nemen heeft de requireerde bij ware woorden in plaats van de ede de Mennonieten vergund gepresteerd in handen van de Bijsitter Steven Daams als commissaris waarop hem het totale en curatele is gedecerneerd.   Actum den 26 july 1746

Dan hertrouwt Gryttie 14-08-1746 te Vrouwenparochie met de weduwnaar Jan Douwes uit Finkum. Volkstelling 1744 Finkum: Jan Douwes, 4 personen, f 8-0-0.
Kind: 1747 Claaske (Jans).

Reëelcohieren: 1746, 1747, 1748, 1749, Reiner Ockes weduwe.  Quotisatie 1749, Vrouwenparochie: Grytje Cornelis, boerin, goed beslag, 5 volw. 3 knd., f 56-11-00.  Reëelcohieren: 1750, Reiner Ockes kinderen.

Dan is er weer een authorisatie, met boedelscheiding, want Gryttie is overleden. Er komen twee curatoren: Jan Cornelis, oom, huisman te Vrouwenparochie, vanwege Gryttie's kinderen en Allert Willems over Claaske Jans, Doopsgezind.  [Er zijn van die jaren geen boedelinventarissen bewaard gebleven.]
   Inv 28 RA 536/2:   Sytske oud in haar 14de, gesterkt met de Pr Fiscaal de edele G. Appeldoor, en deselve Pr Fiscaal wegens Cornelis oud in zijn 13de en Trijntie Reinders oud in haar 9de jaar, nagelaten kinderen van wijlen Reinder Ockes en Grytien Cornelis in tijden egtelieden, huislieden op 't Nieuwe Bildt onder 't behoor van Vrouwen Parochie. En deselve wegens Claaske Jans oud in haar 3de jaar nagelaten dochter van Jan Douwes bij desselfs huisvrouw Grietien Cornelis ter plaatse voorschreven in die qualiteit ter eenre   Contra    Jan Cornelis huisman onder 't behoor van Vrouwen Parochie en volle oom over de originele requiranten. En Allert Willems huisman in de Zuidhoek van gedachte Parochie en aangehuwde oom over Claaske Jans voorschreven, requireerde ter andere zijde.
T Gerecht van der Bildt gehoort het vertoog van de requiranten in .. en 't content van de requireerden heeft deselve requireerde geauthoriseerd tot curatoren en respectieve administratoren over de personen en goederen zo welke haar aanbeërfd zijn en van hun wijlen moeder als ten opzichte van het laatste kind haar vaderlijke goederen. Omme welke wel en getrouwelijk waar te nemen hebben de requireerden den eene ede daartoe staande en de andere geprestiteerd bij het formulier van den eed der Doopsgezinden, beiden in handen van de Bijsitter Leendert Leenderts waarmede hun voorschreven curatele is gedecerneert.   Actum op Het Nieuwe Bildt onder 't behoor van Vrouwen Parochie den 25 september 1749

Met dank aan SdB voor het zoekwerk.

(2015.02.20)